Chemia kliniczna

Lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

Białko całkowite TP

Surowica

Metoda biuretowa bez indywidualnej próby ślepej

Dorośli: 6,4 -8,3   
Dzieci:
4,6 – 7,0 do 7 dni
4,4 – 7,6 do 7 miesięcy
5,1 – 7,3 do 1 roku
5,6 – 7,5 do 2 lat
6,0 – 8,0 do 12 lat

g/dl

1 dzień

2.

Chlorki Cl-

Surowica

Potencjometria pośrednia, elektrody jonoselektywne ISE

98 – 107

mmol/l

1 dzień

3.

Magnez Mg

Surowica

Enzymatyczna

Dorośli: 1,6 – 2,6
Dzieci:
1,5 – 2,2 do 4dni 
1,7 – 2,3 do 6 lat     
1,7 – 2,1 do 12 lat  
1,7 – 2,2 do 20 lat

mg/dl

1 dzień

4.

Albumina ALB

Surowica

Kolorymetryczna z zielenia bromokrezolową

2,8 – 4,4 do 4 dni     
3,8 – 5,4 do 14 lat 
3,5 – 5,0 do 60 r.ż.
3,4 – 4,8 > 60 r.ż.

g/dl

1 dzień

5.

Kreatynina CREA

Surowica

Kinetyczna z alkalicznym pikrynianem

0,72 – 1,25 M
0,57 – 1,11 K

mg/dl

1 dzień

6.

Kwas moczowy URIC

Surowica

Z urykazą i peroksydazą

3,5 – 7,2 M
2,6 – 6,0 K

mg/dl

1 dzień

7.

Glukoza GLU

Surowica

Heksokinazowa

40 – 60 24 godzin
50 – 80 do 1 miesiąca
60 – 100 do 12 lat
70 – 105 do 60 lat
80 – 115 do 70 lat
83 – 110 > 70 lat

mg/dl

1 dzień

8.

Wapń całkowity CALC

Surowica

Kolorymetryczna z Arsenazo III

Dorośli: 8,4 – 10,2
Dzieci:
6,2 – 11,0 do 2 lat
8,8 – 10,8 dzieci 2-12 lat

mg/dl

1 dzień

9.

Fosfor nieorganiczny PHS

Surowica

Z fosforomolibdenianem bez redukcji i z tworzeniem kompleksu fosforomolibdenianowego w środowisku kwaśnym

2,3 – 4,7

mg/dl

1 dzień

10.

Bilirubina całkowita TBIL

Surowica

Z 2,5 dwuchlorofenylo-czterobromem
NPD 3,5dwuchlorofenylo sól dwuazoniowa DPD

Dorośli: 0,2 – 1,2 
Dzieci:
0,0 – 6,0 do 24 godz.
0,0 – 10,0 do 48 godz.
0,0 – 12,0 do 5dni
0,0 – 10,0   do 7dni

mg/dl

1 dzień

11.

Bilirubina bezpośrednia DBIL

Surowica

Reakcja diazowania

0,0 – 0,5

mg/dl

1 dzień

12

Azot mocznikowy BUN

Surowica

Z ureazą i GLDH

Dorośli:
8,9 – 20,6 < 50 lat M
8,4 – 25,7 > 50 lat M
7,0 – 18,7 < 50 lat K
9,8 – 20,1 > 50 lat K
Dzieci:
5,1 – 16,8 do 3 lat
7,0 – 16,8 do 13 lat
8,4 – 21,0 do 19 lat

mg/dl

1 dzień

13.

Trójglicerydy TG

Surowica

Z oksydazą fosfoglicerolu i peroksydazą

< 150

mg/dl

1 dzień

14.

Cholesterol – całkowity CHOL

Surowica

Enzymatyczna z esterazą i oksydazą cholesterolową

< 200 dorośli
< 170 dzieci do12 lat

mg/dl

1 dzień

15.

Cholesterol - HDL

Surowica

Metoda bezpośrednia z syntetycznym polimerem i detergentem ASD

40 – 60

mg/dl

1 dzień

16.

Cholesterol LDL

Surowica

wyliczany

50 - 135

mg/dl

1 dzień

17.

Żelazo Fe

Surowica

Kolorymetryczna z ferenem S bez etapu usuwania białka

65 – 175 M
50 – 170 K

µg/dl

1 dzień

18.

Aminotransferaza asparaginianowa AST

Surowica

Kinetyczna z NADH i buforem tris (bez fosforanu 5’-pirydoksalu P-5’-P) wg IFCC

5 - 34

U/l

1 dzień

19.

Aminotransferaza alaninowa ALT

Surowica

Kinetyczna z NADH i buforem tris (bez fosforanu 5’-pirydoksalu P-5’-P) wg IFCC

0 - 55

U/l

1 dzień

20.

Fosfataza zasadowa (alkaliczna) ALP

Surowica

Kinetyczna z p-nitrofenylofosforanem i buforem HEDTA

40 – 150 dorośli
Dzieci:
< 500 do lat 12 M, K
< 750 12 – 15 lat M

U/l

1 dzień

21.

Kinaza kreatynowa CK

Surowica

Kinetyczna z fosforanem kreatyny i ADP aktywator NAC

30 – 200 M
29 – 168 K

U/l

1 dzień

22.

Dehydrogenaza mleczanowa LD

Surowica

Kinetyczna kierunek reakcji mleczan – pirogronian NADH

125 - 220

U/l

1 dzień

23.

Gammaglutamylotransferaza GGT

Surowica

Kinetyczna z gamma-glutamylo-3-karboksy-p-nitro-anilidem i glicyloglicyną IFCC

12 – 64 M
9 – 36 K

U/l

1 dzień

24.

Alfa-amylaza  AMY (diastaza)

Surowica

Z modyfikowanymi oligocukrami Maltotriozyd CNPG3

5 – 65 do 1 miesiaca
25 – 125 do 70 lat
20 – 160   > 70 lat

U/l

1 dzień

25.

Białko C-reaktywne CRP

Surowica

Turbidymetryczna

< 0,5

mg/dl

1 dzień

26.

Antystreptolizyna ASO

Surowica

turbidymetryczna

< 200

IU/ml

1 dzień

27.

Sód Na+

Surowica

Potencjometria pośrednia, elektrody jonoselektywne ISE

Dorośli: 136 – 145
Dzieci:
133 – 146 do 1 miesiąca
138 – 145 do 12 lat

mmol/l

1 dzień

28.

Potas K+

Surowica

Potencjometria pośrednia, elektrody jonoselektywne ISE

Dorośli: 3,5 – 5,1
Dzieci:
3,7 – 5,9 do 1 miesiąca
3,4 – 4,7 do 12 lat

mmol/l

1 dzień

29.Wapń zjonizowany Ca++Krew pełna hep.Metoda automatyczna - analizator ABL 90 Flex1,15 - 1,29mmol/l1 dzie

30.

Czynnik reumatoidalny RF

Surowica

Turbidymetryczna

< 30

IU/ml

1 dzień

31.

Etanol ETOH

Surowica

Kinetyczna, spektrofotometryczna z dehydrogenazą

Alkoholową ADH

0 - 20

mg/dl

1 dzień

32.

Hemoglobina glikowana HbA1c

Krew pełna
EDTA

Kolorymetryczna,
immunoturbimetryczna

4 – 6
20 - 42

%
mmol/mol

1 dzień

33.

Ferrytyna

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

21,8 – 274,7 M
4,6- 204,0 K

ng/ml

1 dzień

34.

odczyn Waalera -Rosego. 

Surowica

Metoda hemaglutynacji

0 - 8

IU/ml

1 dzień

35.

Cholinoesteraza

Surowica

Metoda enzymatyczna

2879-12669

4389-10928

U/l

7 dni roboczych

 

 

Elektroforeza

Lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

Proteinogram

Surowica

Rozdział elektroforetyczny białek surowicy na 6 frakcji

Albumina 53,1–65,5
α1 globuliny 2,3–4,6
α2 globuliny 6,5–10,9
β1 globuliny 6,5–10,7
β2 globuliny 3,7–6,0
δ globuliny 11,6–18,6

%
%
%
%
%
%


7 dni roboczych

2.

Immunofiksacja

Surowica

mg/dl

10 dni roboczych

 

 

Chemia kliniczna - DZM wydalanie dobowe

lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

Dobowe wydalanie:
fosfor nieorganiczny

DZM

Z fosforomolibdenianem bez redukcji i z tworzeniem kompleksu fosforomolibdenianowego w środowisku kwaśnym

400  - 1300

mg/24 godz.

1 dzień

2.

Dobowe wydalanie:
azot mocznikowy BUN

DZM

Z ureazą i GLDH

12 000 – 20 000

mg/24 godz

1 dzień

3.

Dobowe wydalanie:
kreatynina

DZM

Kinetyczna z alkalicznym pikrynianem

710 - 1650 K
950 – 2490 M

mg/24 godz

1 dzień

4.

Dobowe wydalanie:
kwas moczowy

DZM

Z urykazą i peroksydazą

250 - 750

mg/24 godz

1 dzień

5.

Dobowe wydalanie:
glukoza

DZM

Heksokinazowa

< 500

1 dzień

6.

Dobowe wydalanie:
białko w moczu UPRO

DZM

Turbidymetryczna z chlorkiem benzetonium

50 – 80

mg/24 godz.

1 dzień

7.

Dobowe wydalanie:
Na w moczu

DZM

Potencjometria pośrednia, elektrody jonoselektywne ISE

40 - 220

mmol/24 godz

1 dzień

8.

Dobowe wydalanie: K w moczu

DZM

Potencjometria pośrednia, elektrody jonoselektywne ISE

25 - 125

mmol/24 godz

1 dzień

9.

Dobowe wydalanie: wapń całkowity w moczu

DZM

Kolorymetryczna z Arsenazo III

100 – 300

mg/24 godz.

1 dzień

 

 

 

10.

Dobowe wydalanie:

magnez

DZM

Kolorymetryczna z Arsenazo III

72,9 – 121,5

mg/24 godz.

1 dzień

11.

Dobowe wydalanie:

chlorki Cl

DZM

Potencjometria pośrednia, elektrody jonoselektywne ISE

 

110 – 250 dorośli

2 – 10 do 1 miesiaca

15 – 40 do 12 lat

mmol/24 godz.

 

 

1 dzień

12.

Klirens endogennej kreatyniny

DZM,

Surowica

Kinetyczna z alkalicznym pikrynianem

Wyliczony z wzoru

66 – 165 K

66 – 163 M

ml/min

1 dzień

 

Chemia kliniczna - mocz, PMR

lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

Białko w moczu - próbka losowa

Mocz

Turbidymetryczna z chlorkiem benzetonium

1 - 14

mg/dl

1 dzień

2.

Glukoza w moczu - próbka losowa

Mocz

Heksokinazowa

1 – 15

mg/dl

1 dzień

3.

Alfa-amylaza (diastaza)w moczu - próbka losowa

Mocz

Z modyfikowanymi oligocukrami Maltotriozyd CNPG3

45 - 633

U/l

1 dzień

4.

Kreatynina w moczu - próbka losowa

Mocz

Kinetyczna z alkalicznym pikrynianem

47 – 110 K
63 – 166 M

mg/dl

1 dzień

5.

Glukoza w PMR

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Heksokinazowa

60 – 80 dzieci
40 – 70 dorośli

mg/dl

1 dzień

6.

Białko w PMR

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Turbidymetryczna z chlorkiem benzetonium

15 - 40

mg/dl

1 dzień

7.

Chlorki w PMR

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Potencjometria pośrednia, elektrody jonoselektywne ISE

118 - 132

mmol/l

1 dzień

 

Hematologia

lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

Morfologia 5-diff
+ RET

Krew pełna
EDTA

Analizator XN-2000 (metoda impedancji, optyczna)

WBC
RBC
HGB
HCT
MCVMCHMCHCRDW - SDRDW - CVPDWPLTMPVP-LCRPCTIG
IG%NEU#LYM#MONO#EOS#BASO#


NEU%
LYM%
MONO%
EOS%
BASO%RET%
RET#
IRFLFRMFRHFRRET - He4,0 – 10,  K
4,2 –  9,1  M
9,0 – 30,0 do 1 miesiąca
4,5 – 15,5  do 15 lat

3,9 – 5,2 K
4,6 – 6,0 M
3,2 – 6,6 do 1 miesiąca
3,9 – 5,5 do 15 lat

11,2 – 15,7K
13,7 – 17,5 M
10,0 – 24,0 do 1 miesiąca
10,0 – 15,5 do 15 lat

34,1 – 44,9 K
40,1 – 51,0 M
33,0 – 75,0 do 1 miesiąca
34,0 – 45,0 do 15 lat

79 – 95 K
79 – 92 M
83 – 103 do 15 lat

26 – 32 K
26 – 32 M
28 - 34 do 15 lat

32 – 36 K
32 – 37 M
32 - 36 do 15 lat

36 – 46 K
35 – 44 M
35 – 46 do 15 lat

11,7 – 14,4 K
11,6 – 14,4 M
11,5 – 14,5 do 15 lat

9,8 – 16,2 K
9,8 – 16,1 M
9,8 – 16,2 do 15 lat

180 – 370 K
160 – 340 M
140 - 440 do 15 lat

9,4 – 12,5 K
9,4 – 12,6 M
9,4 – 12,6 do 15 lat

19,1 – 46,6 K
19,2 – 47,0 M
19,1 – 47,0 do 15 lat

0,17 – 0,38 K
0,16 – 0,35 M
0,16 – 0,38 do 15 lat

0 – 0,03
0 – 0,4 K
0 – 0,5 M
0 – 0,5 do 15 lat

1,56 – 6,13 K
1,78 – 5,38 M
2,8 – 6,8 do 15 lat

1,18 – 3,74 K
1,32 – 3,57 M
0,8 – 4,3 do 15 lat

0,24 – 0,82
0,30 – 0,82
0,20 – 0,80 do 15 lat

0,04 – 0,36 K
0,04 – 0,54 M
0,0 – 0,5  do 15 lat

0,01 – 0,08 dorośli
0,0 – 0,1  do 15 lat

34 – 71 K
34 – 68 M
25 – 60 do 15 lat
17 – 60 do 1 miesiąca

19 – 52 K
22 – 53 M
25 – 50 do 15 lat
20 – 70 do 1 miesiąca

5 – 12,5 K
5 -12 M
1 – 6  do 15 lat
1 – 11 do 1 miesiąca

0,7 – 5,8 K
0,8 – 7 M
1 – 5  do 15 lat
1 - 5 do 1 miesiąca

0,1 – 1,2 K
0,2 – 1,2 M
0 – 1,0 do 15 lat

0,54 – 2,02 K
0,48 – 1,64 M
2,0 – 6,0 do 1 miesiąca
0,6 – 3,1 do 15 lat

0,025 – 0,102 K
0,026 – 0,078 M
0,1 – 0,5 do 1 miesiąca
0,040 – 0,13 do 15 lat

1,1 – 15,9 K
1,5 – 13,7 M
1,1 – 15,9 do 15 lat

89,4 – 99,5 K
87,8 – 98,6 M
89,4 – 99,5 do 15 lat

1,8 – 14,4 K
2,4 – 12,5 M
1,8 – 14,4 do 15 lat

0 – 2,4 K
0 – 1,9 M
0 – 2,4 do 15 lat

28 – 35x 103/µl
x 106/µl
g/dl
%
flpgg/dlfl%flx 103/µlfl%%x 103/µl
%


x 103/µlx 103/µlx 103/µlx 103/µlx 103/µl


%
%
%
%
%%x 103/µl
%%%%pg

1 dzień

2.

Rozmaz krwi obwodowej

Krew pełna
EDTA

Mikroskopowa MGG
 
Neutrocyty z jądrem pałeczkowatym 


Neutrocyty z jądrem podzielonym
LimfocytyMonocyty
Eozynocyty
Bazocyty1 – 5 dorośli


45 – 70 dorośli
50 – 85 do 6 dni
30 – 55 od 7dni do 6 lat
40 – 60 od 7 do 12 lat

20 – 45 dorośli
15 – 45 do 6 dni
40 – 65 od 7dni do 6 lat
35 – 55 od 7 do 12 lat

3 – 8 dorośli
1 – 5 do 6 dni
2 – 7 od 7dni do 6 lat
1 – 6 od 7 do 12 lat

1 – 5 dorośli
1 – 5 do 6 dni
1 – 5 od 7dni do 6 lat
1 – 5 od 7 do 12 lat

0 – 1 dorośli
0 – 1 do 6 dni
0 – 1 od 7dni do 6 lat
0 – 1 od 7 do 12 lat

%

1 dzień

3.

Odczyn Biernackiego OB.

Osocze cytr.

Sedymentacyjna

3 – 15 K
1 – 10 M

mm/godz

1 dzień

4.

Retikulocyty

Krew pełna
EDTA

Mikroskopowa, błękit brylantowy krezylu

5 – 15 dorosli
20 – 60 do 1 miesiaca

1 dzień

5.

Oporność osmotyczna.

Osocze hep.

Makroskopowa

Opornośc minimalna:
0,45 – 0,50
Opornośc maksymalna:
0,20 – 0,30

%

1 dzień

6.BALBALMikroskopowa MGG1 dzień

7.

Wymaz z nosa na eozynofile

Wymaz

Mikroskopowa MGG

 

 

1 dzień

8.Rozmaz szpiku-mielogramSzpikMikroskopowa MGG

Układ białokrwinkowy
Mieloblasty
Promielocyty

Mielocyty:
Mielocyty obojętnochłonne
Mielocyty kwasochłonne
Mielocyty zasadochłonne
Metamielocyty:
Metamielocyty obojętnochłonne
Metamielocyty kwasochłonne
Metamielocyty zasadochłonne
Pałeczkowate:
Pałeczkowate obojętnochłonne
Pałeczkowate kwasochłonne
Pałeczkowate zasadochłonne
Podzielone:
Podzielone obojętnochłonne
Podzielone kwasochłonne
Podzielone zasadochłonne

Postacie podziałowe

Układ czerwonokrwinkowy
Proerytroblasty
Erytroblasty:

Erytroblasty zasadochłonne
Erytroblasty wielobarwliwe
Erytroblasty kwasochłonne

Postacie podziałowe

Utkanie chłonne i siateczkowo-śródbłonkowe:
Limfocyty(+blasty)
Komórki siateczki
Monocyty(+blasty)
Plazmocyty(+blasty)

Układ płytkotworczy:
Megakariocyty(+blasty)

Komórki niezróżnicowane


45,4 – 77,2
0,5 – 3,0
0,5 – 5,0

5,0 – 18,0
0,5 – 2,5
0,0 – 0,3

8,0 – 25,0
0,0 – 2,0
0,0 – 0,1

10,0 – 30,0
0,4 – 1,0
0,0 – 0,1


11,0 – 20,0
0,4 – 3,0
0,0 – 0,5

0,0 – 2,0

10,5 – 35,0
0,0 – 1,5

0,5 – 5,0
5,0 – 15,0
0,2 – 2,0

0,2 – 2,0


3,0 – 17,0
0,2 – 2,0
0,5 – 5,0
0,0 – 2,0


0,01 – 0,5

0,0 – 0,5


Koagulologia

lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

Czas i wskaźnik protrombinowy, INR

Osocze
cytr.

Czas krzepnięcia osocza

10,0 – 15,0
0,8 – 1,2

s

1 dzień

2.

Czas kaolinowo-kefalinowy APTT RATIO

Oocze
cytr.

Czas krzepnięcia osocza

 25,7 – 38,6
 0,8 – 1,2

s

1 dzień

3.

Fibrynogen

Osocze
cytr.

Pomiar czasu wykrzepiania przeliczany na

końcowy wynik steżenia

 2,0 – 4,0

g/l

1 dzień

4.

D-Dimery (D – dim)

Osocze
cytr.

Test immunoenzymatyczny z wykorzystaniem metody turbidymerycznej

0 - 198

ng/ml

1 dzień


Równowaga kwasowo-zasadowa

lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

Gazometria krwi tętniczej i włosniczkowej

Krew pełna
hep.

Metoda automatyczna – analizator ABL 90 Flex

pH
pH (krew pępowinowa, żylna)
pCO2
HCO3
HCO3 std.
BE efc
BE b
pO2
SO2
AnGap
Na
K
Cl
Ca zjonizowany
Lac
Lac (krew żylna)
Glukoza
FCOHb

MetHb
mOsm

HGB

HCT

 

 

 

7,35 – 7,45
7,15 – 7,45
35 – 45
18 – 23
22 – 26
-2 do 3
-2 do 3
83 - 108
95 – 98
7 – 16
136 – 145
3,5 – 4,8
98 – 106
1,15 – 1,29
0,5 – 1,6
0,5 – 2,2
60 - 95
0,4 – 1,6 (niepalacy)
do 9% (palacy)
0,0- 1,5
275 - 300

12,0 – 16,0 K
13,5 – 18,0 M
36 – 46 K
42 – 55 M

 

 

 mmHg
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmHg
%
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mg/dl
%

%
mmol/kg

g/dl

%


1 godzina


Analityka ogólna

lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

Badanie ogólne moczu

Mocz

Testy paskowe (azotyny, barwa, białko, bilirubina,
erytrocyty, ciężar wlasciwy, glukoza, związki
ketonowe, leukocyty, pH, urobilinogen)
ocena mikroskopowa osadu moczu

 

 

1 dzień

2.

Glukoza i aceton w moczu

Mocz

Testy paskowe

 

 

1 dzień

3.

Amylaza w moczu-próbka losowa

Mocz

patrz chemia kliniczna

1 dzień
4.

Glukoza w moczu-próbka losowa

Mocz

patrz chemia kliniczna

1 dzień
5.

Białko w moczu-próbka losowa

Mocz

patrz chemia kliniczna

1 dzień
6.

Dobowe wydalanie:

(BUN, kreatynina, kwas moczowy, białko

sód, potas, chlorki, wapń, glukoza,

magnez, fosfor nieorganiczny)

Dobowa zbiórka moczu

patrz chemia kliniczna

1 dzień

7.

Liczba Adisa,

Mocz
zbiórka
12-godz./24-godz.

Metoda Addisa

Erytrocyty – do 2
Leukocyty – do 3
Wałeczki szkliste - 10

mln/dobę
mln/dobę
tyś./dobę

1 dzień

8.

Proba Hamburgera

Mocz
zbiórka
3-godz.

Metoda Addisa w modyfikacji Hamburger

Erytrocyty – do 1500
Leukocyty – 3 000

/min.

/min.

1 dzień

9.

Badanie parazytologiczne kału

Kał

Metoda mikroskopowa

 

 

1 dzień

10.

Badanie parazytologiczne kału

Kał

Zagęszczanie, system MiniParasep

 

 

1 dzień

11.

Giargia Lamblia –test

Kał

Test immunochromatograficzny

 

 

1 dzień

12.

Badanie ogólne kału – stopień strawienia pokarmów

Kał

Metoda mikroskopowa

 

 

1 dzień

13.

Badanie kału na krew utajoną

Kał

Test immunochromatograficzny

W warunkach prawidłowych w kale nie stwierdza się krwi utajonej

 

1 dzień

14.

Wymaz na owsiki

Wymaz

Mikroskopowa

 

 

1 dzień

15.Badanie PMRPłyn mózgowo-rdzeniowy

Metoda makroskopowa, mikroskopowa,

barwa

pzrejrzystość

włóknik

odczyn Pandy’ego

Odczyn Nonne-Apelta

Pleocytoza

Badania biochemiczne:

Białko

Glukoza

Chlorki

 

Wodojasny

Zachowana

Nieobecny

Ujemny

Ujemny

0 - 3

 

10 – 40

40 – 70

118 – 132

 

 

 

 

 

 

µl

 

mg/dl

mg/dl

mmol/l
1 dzień
16.PMR –rozmazPłyn mózgowo-rdzeniowyMetoda mikroskopowa MGG

Limfocyty: 70 – 100

Komórki mono-retikularne: 0 -30

%1 dzień
17.Płyny z jam ciała - badanie ogólnePłyn z jam ciała Określenie cech fizycznych płynów:


Barwa, przejrzystość, ew. zapach

Ciężar właściwy, tendencja do wykrzepiania

pH

Próba Rivalty

Badanie morfologiczne:
cytoza (krwinki białe)
ocena osadu, rozmaz MGG

Badania biochemiczne:
białko,
LD

Inne badania po uzgodnieniu w laboratorium
Wymienione metody mają na celu różnicowanie płynów na wysiękowe i przesiękowe

 przesięki      wysięki

zazwyczaj       zależnie
jasnożółta  od etiologii

<1,016              >1,016
nie ulega        dochodzi
żelifikacji   do żelifikacji

ok.7,35               ok.7,2

ujemna          dodatnia


<1000                >1000
<3,0                     >3,0
<2/3                     >2/3

Górnej granicy normy LDH w surowicykg/l
µl
g/dl
U/l
1 dzień
18.Sonda dwunastniczaSonda

Metoda mikroskopowa w kierunku obecności

trofozoitów Gardia Lamblia
nieobecne1 dzień
19.Wymaz z pochwy na obecność plemnikówWymazMetoda mikroskopowanieobecne1 dzień

20.

Badanie nasienia

Nasienie

Metoda makroskopowa, mikroskopowa

Ocena makroskopowa:

- Upłynnienie < 60

- Objętość > 1,5

- pH >7,2

- Barwa: szaro-opalizująca,mleczno-szara, nieprzezroczystwa

- Lepkość

Ocena mikroskopowa:

- Aglutynacja

- Koncentracja plemników

- Całkowita liczba plemników w ejakulacie

- Ruch plemników (klasyfikacja WHO 2010)

Cełkowity postępowy brak ruchu

- Żywotność

- Plemniki o prawidłowej budowie

- Koncentracja komórek okrągłychmin.

ml


brak

15mln/ml


>39mln


>40%

>32%


>58%


>4%


<5mln/ml

4 dni robocze


Diagnostyka chorób tarczycy

lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

FT3

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

1,71 – 3,71

pg/ml

1 dzień

2.

FT4

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

0,70 – 1,48

ng/dl

1 dzień

3.

TSH

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa, test III - genaracji

0,35 – 4,94

µIU/ml

1 dzień

4.

Anty - TPO

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

0- 5,61

lU/ml.

ok. 7 dni

5.Anty - TGSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa< 4,11lU/ml.ok. 7 dni


Hormony / pozostałe badania immunochemiczne

lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

Prolaktyna

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

3,46  – 19,40 M
5,18 – 26,53 K

ng/ml

1 dzień

2.

Estradiol

Surowica

CMIA – metoda jednostopniowa

11 – 44 M
Kobiety:
Środkowa faza folikularna:21-251
Maksimum w środku cyklu miesięcznego: 38 – 649
Środkowa faza lutealna: 21– 312
Kobiety w okresie pomenopauzalnym bez hormonalnej terapii zastepczej HTZ <10 – 28
Kobiety w okresie pomenopauzalnym poddawane hormonalnej terapii zastepczej  HTZ <10 – 144

pg/ml.

ok. 7 dni

3.

Testosteron

Surowica

CMIA – metoda jednostopniowa

1,66 – 8,11 M
0,13 – 1,08 K

ng/ml

ok. 7 dni

4.

FSH
Hormon folikulotropowy

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

0,95 – 11,95 M
Kobiety:
Środkowa faza folikularna:3,03 – 8,08
Maksimum w środku cyklu miesięcznego:2,55 – 16,69
Środkowa faza lutealna:
1,38 – 5,47
Kobiety po menopauzie:
26,72 – 133,41

mIU/ml

ok. 7 dni

5.LH (hormon luteinizujący)SurowicaCMIA – metoda dwustopniowa

0,57 – 12,07 M

Kobiety:

faza folikularna:1,8 – 11,78

maksimum w środku cyklu miesięcznego:7,59 – 89,08

faza lutealna: 0,56 – 14,0

po menopauzie:5,16 – 61,99  

mIU/ml.ok. 7 dni

6.

Beta HCG
ludzkiej ß- gonadotropiny kosmówkowej

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

< 5

Kobiety w ciąży:
Tygodnie od ostatniego krwawienia miesiączkowego
tydzień:       min.         max:
1-10            <1,2 >225 000
11-15          16 995,65 >225 000
16-22           6 860,23 >225 000
23-40           1 583,4 - 65 911,38

mIU/ml.

ok. 7 dni

7.

Progesteron

Surowica

CMIA – metoda jednostopniowa

<0,1 – 0,2 M

Kobiety:
Środkowa faza folikularna:
<0,1 – 0,3
Środkowa faza lutealna;
1,2 – 15,9

Kobiety w okresie pomenopauzalnym <0,1 – 0,2
Kobiety w ciąży:
Pierwszy trymestr: 2,8 – 147,3
Drugi trymestr: 22,5 – 95,3
Trzeci trymestr: 27,9 – 242,5

ng/ ng/ml

ok. 7 dni

8.

Parathormon intact

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

15,0 – 68,3

pg/ml

ok. 7 dni

9.Anty – CCPSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa< 5,0U/mlok. 7 dni
10.DHEA - S

CMIA – metoda jednostopniowa

24,6 – 302,8      do 1 tygodnia

8,5 – 317,3          1-4 tygodni

31,6 – 214,1        1 – 12 m

32,7 – 276,0        1- 5 lat

24,4 – 209,7        5 – 10 lat

M                             K

16,6 – 242,7       8,6 – 169,8   11-14 lat  

45,1 – 385,0     61,2 – 493,6    15-20 lat                               

238,4 - 539,3    134,2 - 407,4   20-24 lat

167,9 – 591,9     95,8 – 511,7  25-34 lat

139,7 – 484,4      74,8 – 410,2  35-44lat

136,2 – 447,6      56,2 – 282,9 45-54 lat

48,6 – 361,8       29,7 – 182,2  55-64 lat

228,5 – 283,6     33,6 – 78,9    65-70 lat

µg/dlok. 7 dni


Kardiologia/Markery uszkodzenia mięśnia sercowego

lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

CKMB masa
Izoenzym MB kinazy kreatynowej

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

0 – 7,2 M
0 – 3,4 K

ng/ml

1 dzień

2.

hs Troponina I

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

0 - 0,0342 M

0 - 0,0156 K

ng/ml

1 dzień

3.

BNP

Osocze
EDTA

CMIA – metoda dwustopniowa

0 – 104 M
0 – 150 K

pg/ml

1 dzień


Markery nowotworowe

lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

CEA

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

0 -3 niepalący
0 – 5 osoby palące

ng/ml

1 dzień

2.

CA 125

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa, test drugiej generacji

0 – 35

U/ml

1 dzień

3.

CA 19-9

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

0 – 37

U/ml

1 dzień

4.

CA 15-3

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

0 – 31,3

U/ml

ok. 7 dni

5.

AFP

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

1,09 – 8,04 

ng/ml.

1 dzień

6.

PSA total (całkowity)

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

0 – 4,0

ng/ml

1 dzień

7.

PSA free (wolny)

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

0 – 2,5

ng/ml

1 dzień

 

Witaminy

Lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

B12

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

187 – 883

p/ml

ok. 7 dni

2.

25OHD

Surowica

CMIA – metoda jednostopniowa30 – 50ng/ml

ok. 7 dni

 

Diagnostyka infekcji

Lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

Antygen HBs

Surowica

CMIA – metoda jednostopniowa

< 1,00 – niereaktywny
≥ 1,00 - reaktywny

S/CO

ok. 3 dni

2.

Przeciwciała anty-HBs

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

< 10,00 – niereaktywny
≥ 10,00 - reaktywny

mIU/ml

ok. 3 dni

3.

Przeciwciała anty-HBc total

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

< 1,00 – niereaktywny
≥ 1,00 - reaktywny

S/CO

ok. 3 dni

4.

Antygen HBe

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

<1,0 niereaktywny
≥ 1,0 reaktywny

S/CO

ok. 3 dni

5.

Przeciwciała anty-HBe

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa, kompetycyjna

>1,0 niereaktywny
≤ 1,0 reaktywny

S/CO

ok. 3 dni

6.

HBs test potwierdzenia

Surowica

CMIA – metoda jednostopniowa

Test HBsAg Qualitive Confirmatory stosowany jest do potwierdzenia obecności antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B poprzez neutralizację swoistymi przeciwciałami.

S/CO

ok. 3 dni

7.

Przeciwciała anty-HCV

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

< 1,00 – niereaktywny
≥ 1,00 - reaktywny

S/CO

1 dzień

8.

HIV Ag/Ab Combo

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

 

< 1,00 – niereaktywny
≥ 1,00 – reaktywny

S/CO

ok. 3 dni

9

CMV IgM

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

< 0,85 ujemny
0,85 – 1,0 watpliwy
≥ 1,0 dodatni

Dla próbek o indeksie ≥0,85
zaleca się oznaczenie awidności

indeks

ok. 3 dni

10

CMV IgG

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

< 6,0 ujemny
≥ 6,0 dodatni

AU/ml

ok. 3 dni

11

TOXO IgM

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

< 0,5 ujemny
0,5 – 0,6 wątpliwy

≥ 0,6 dodatni

indeks

ok. 3 dni

12

TOXO IgG

Surowica

CMIA – metoda dwustopniowa

< 1,6 ujemny
1,6 – 3,0 wątpliwy
≥ 3,0 dodatni

IU/ml

ok. 3 dni

13.Rubella IgMSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa

< 1,2 ujemny

1,2– 1,6 wątpliwy

≥ 1,6 dodatni

indeksok. 7 dni
14.Rubella IgGSurowicaCMIA – metoda dwustopniowa

< 5,0 ujemny

5,0 – 9,9 wątpliwy

≥ 10,0 dodatni

lU/mlok. 7 dni

 

Diagnostyka boreliozy

Lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

Borrelia IgG

Surowica

ELISA

ocena ilościowa

< 16   wynik negatywny

>16 do <22  wynik graniczny

> 22 wynik pozytywny

RU/ml


ok. 7 dni

2.

Borrelia IgM

Surowica

ELISA

ocena ilościowa

<16    wynik negatywny

>16 do <22    wynik

graniczny

>22   wynik pozytywny

RU/ml

ok. 7 dni

3.

Borrelia IgG

Test potwierdzenia

Surowica

Test EUROLINE - antygeny rekombinowane

Ocena jakościowa

ok. 7 dni

4.

Borrelia IgM

Test potwierdzenia

Surowica

Test EUROLINE - antygeny rekombinowane

Ocena jakościowa

ok. 7 dni

 

Diagnostyka zakażenia EBV - zestaw

Lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

Mononukleoza zakźna:

- EBV VCA IgG
- EBV VCA IgM- EBV EBNA IgG

Surowica

CMIA - metoda dwustopniowa< 0,75 wynik ujemny

>=0,75 < 1,00 wynik wątpliwy

>=1,00 wynik dodatni< 0,50 wynik ujemny

>=0,50 < 1,00 wynik wątpliwy

>=1,00 wynik dodatni< 0,50 wynik ujemny

>=0,50 < 1,00 wynik wątpliwy

>=1,00 wynik dodatni

S/CO
1 dzień

 

Autoimmunologia

Lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

ANA IF

przeciwciała przeciwjądrowe i przeciwplazmatyczne test skryningowy

Surowica

Immunoflurescencja pośrednia IIFT:

komórki HEp-2/wątroba małpy7 dni roboczych

2.

ANA Profil 3

test potwierdzenia

Surowica

Euroline profil antygeny jądrowe i cytoplazmatyczne

7 dni roboczych

3.Mosaic podstawowy profil mozaikowy-ocena przeciwciał anty - ANA, AMA, ASMA, LKM

Surowica

Immunoflurescencja pośrednia IIFT:

komórki HEp-2/wątroba małpy/ nerka szczura/ żołądek szczura

7 dni roboczych

4.ANCA - przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnychSurowicaEuroline - jakościowe oznaczenie autoprzeciwciał przeciwko antygenom: MPO i PR37 dni roboczych

 

 

Diagnostyka alergii

Lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Jednostki

Czas oczekiwania

1.

Profil mieszany 27 alergenów

S

Test EUROLINE

7 dni roboczych

2.

Profil mieszany 20 alergenów

STest EUROLINE7 dni roboczych
3.Profil wziewny 10 alergenów zwierzęcySTest EUROLINE7 dni roboczych
4.Profil wziewny 10 alergenów drzewaSTest EUROLINE7 dni roboczych
5.Profil wziewny 10 alergenów roztoczaSTest EUROLINE7 dni roboczych
6.Profil wziewny 10 alergenów Trawy i chwastySTest EUROLINE7 dni roboczych
7.Profil pokarmowy 10 alergenów Nabiał i orzechySTest EUROLINE7 dni roboczych
8.Profil pokarmowy 10 alergenów owoceSTest EUROLINE7 dni roboczych
9.Profil pokarmowy 10 alergenów warzywaSTest EUROLINE7 dni roboczych
10.Profil pokarmowy 10 alergenów Mąka i mięsoSTest EUROLINE7 dni roboczych
11.Profil pokarmowy 6 alergenów - mlekoSTest EUROLINE7 dni roboczych
12.IgE całkowiteSTurbidymetryczna1 - 12 mies. <15
1 - 5 lat < 60
6 - 9 lat < 90
10 - 15 lat < 200
dorośli < 100
Iu/ml7 dni roboczych

 

 

Serologia Transfuzjologiczna

Lp.

Nazwa badania

Materiał do badań

Metoda analityczna

Przedział referencyjny

Czas oczekiwania

1.

Grupa krwi

Krew pełna
EDTA

Metoda kart żelowych

 

1 dzień

2.

Grupy krwi u noworodków

Krew pełna
EDTA

Metoda kart żelowych

 

1 dzień

3.

Przeciwciała odpornościowe

Krew pełna
EDTA

Metoda kart żelowych

 

1 dzień

4.

Próba zgodności

Krew pełna
EDTA

Metoda kart żelowych

 

1 dzień

5.

BTA

 

Krew pełna
EDTA

Metoda kart żelowych

 

1 dzień

6.

Grupy krwi do wystawienia identyfikacyjnej karty grupy krwi – KREWKART.

Krew pełna
EDTA

Metoda kart żelowych

 

1 tydzień po pobraniu 2-giej próbki

Szanowny Pacjencie,

Jeżeli nie znalazłeś w naszym wykazie interesującego Cię badania skontaktuj się z laboratorium analitycznym.

Mamy podpisane umowy z akredytowanymi laboratoriami podwykonawców, które wykonują dla naszych potrzeb badania spoza wykazu.

 
Copyright © 2020 Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu